Χρηστίδης, Γεώργιος Ε. Ο Γε­ώρ­γι­ος Χρη­στί­δης είναι Ανα­πλη­ρω­τής Κα­θη­γη­τής στο γνω­στι­κό αντι­κεί­με­νο «Συ­γκρι­τι­κή Πο­λι­τι­κή στα Βαλ­κά­νια» στο Τμή­μα Βαλ­κα­νι­κών, Σλα­βι­κών και Ανα­το­λι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μίου Μα­κε­δο­νί­ας, με ερευ­νη­τι­κά εν­δι­α­φέ­ρο­ντα τη σύγ­χρο­νη πο­λι­τι­κή ιστο­ρία των Βαλ­κα­νί­ων, μει­ο­νο­τι­κά θέ­μα­τα και τις δι­ε­θνείς σχέ­σεις στη νο­τι­ο­α­να­το­λι­κή Ευρώ­πη. Συγ­γρα­φέ­ας τρι­ών μο­νο­γρα­φι­ών: Τα Κομ­μου­νι­στι­κά Βαλ­κά­νια. Εισα­γω­γή στην εσω­τε­ρι­κή και εξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή στην Αλ­βα­νία, Βουλ­γα­ρία, Γι­ου­γκοσ­λα­βία και Ρου­μα­νία την πε­ρί­ο­δο 1945-1989 (Θεσ­σα­λο­νί­κη: Βά­νι­ας, 2003) Από τον Μι­λό­σε­βιτς στον Κο­στού­νι­τσα. Οι πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις στη Σερ­βία και η σερ­βι­κή πο­λι­τι­κή στο Κοσ­συ­φο­πέ­διο, 1987-2008 (Θεσ­σα­λο­νί­κη: Βά­νι­ας, 2008) Η σερ­βι­κή πο­λι­τι­κή στο Κό­σο­βο (Ιού­νι­ος 1999 – 2016) (Θεσ­σα­λο­νί­κη: Εκ­δό­σεις Πα­νε­πι­στη­μίου Μα­κε­δο­νί­ας, 2017). Έχει επί­σης επι­με­λη­θεί-με­τα­φρά­σει δύο βι­βλία για την ιστο­ρία της Βουλ­γα­ρί­ας: I.Baeva, E.Kalinova, Σύγ­χρο­νη Βουλ­γα­ρία. Από το Ανα­το­λι­κό Μπλοκ στην Ευρω­πα­ϊ­κή Ένω­ση (Θεσ­σα­λο­νί­κη: Επί­κε­ντρο, 2011) και Γ. Μπα­κά­λοφ, Χ. Μα­τά­νοφ, Π. Μί­τεφ, Ι. Ίλ­τσεφ, Ρ. Μα­ρί­νο­βα-Χρη­στί­δη, Ιστο­ρία της Βουλ­γα­ρί­ας (Θεσ­σα­λο­νί­κη: Επί­κε­ντρο, 2015).

(Πηγή: "Εκδόσεις Επίκεντρο", 2023)
Ταξινόμηση βάση
Αρ. βιβλίων ανά σελίδα
(σύνολο:13)
Βόρεια Μακεδονία. Πολιτική και κοινωνία ISBN-13: 978-618-204-193-2 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 16.00 τιμή βιβλιοχώρας: 14.40
Βαλκάνια, η μεγάλη τρικυμία Η νοτιοανατολική Ευρώπη του χθες και του σήμερα, μία αναδρομή ISBN-13: 978-618-5279-03-5 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 18.00 τιμή βιβλιοχώρας: 16.20
Ιστορία της Βουλγαρίας ISBN-13: 978-960-458-574-8 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 24.00 τιμή βιβλιοχώρας: 21.60
Σύγχρονη Βουλγαρία Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISBN-13: 978-960-458-297-6 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 17.92 τιμή βιβλιοχώρας: 16.12
Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης Από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον Άγιο Λουδοβίκο ISBN-13: 978-960-218-696-1 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 41.80 τιμή βιβλιοχώρας: 37.62
Ματιές στο σύγχρονο τοπίο των δυτικών Βαλκανίων ISBN-13: 978-960-08-0498-0 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 22.27 τιμή βιβλιοχώρας: 22.27
Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας - ΠΓΔΜ ως ζητούμενο ISBN-13: 978-960-458-175-7 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 25.36 τιμή βιβλιοχώρας: 22.82
Από τον Μιλόσεβιτς στον Κοστούνιτσα Οι πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία και η σερβική πολιτική στο Κοσσυφοπέδιο 1987-2008 ISBN-13: 978-960-288-232-0 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 10.60 τιμή βιβλιοχώρας: 9.54
Κοινωνιολογία Οι βασικές έννοιες ISBN-13: 978-960-218-512-4 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία αρχική τιμή: 68.68 τιμή βιβλιοχώρας: 61.81
Ιστορία της πολιτικής σκέψης Από το Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση ISBN-13: 978-960-218-464-6 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 34.84 τιμή βιβλιοχώρας: 31.35
Ιστορία της πολιτικής σκέψης Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ISBN-13: 978-960-218-400-4 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: ** Αποστέλλεται κατόπιν παραγγελίας σε 2-4 ημέρες και εφόσον υπάρχει στον εκδότη αρχική τιμή: 36.83 τιμή βιβλιοχώρας: 33.14
Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση ISBN-13: 978-960-218-439-4 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο αρχική τιμή: 47.77 τιμή βιβλιοχώρας: 43.00
Τα κομμουνιστικά βαλκάνια Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989 ISBN-13: 978-960-288-100-2 Εκδότης: Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο αρχική τιμή: 10.55 τιμή βιβλιοχώρας: 9.49